Privacyverklaring  en Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Praktijk van Marrum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
Praktijk van Marrum verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
?
Praktijk van Marrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en tarieven
• Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
:
Praktijk van Marrum zal uw persoonsgegevens/ dossier niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar (dit is wettelijk vastegesteld) het dossier zal hierna vernietigd worden.

Delen met anderen
Praktijk van Marrum deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk van Marrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek
Praktijk van Marrum gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emmy@praktijkvanmarrum.nl. Praktijk van Marrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk van Marrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via emmy@praktijkvanmarrum.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk van Marrum, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Hoornsteegje 6
Postcode en plaats: 8011 TN Zwolle
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60468319
Telefoonnummer: 0621364484
E-mailadres: emmy@praktijkvanmarrum.nl

Gegevensbeschermingsbeleid

Praktijk van Marrum verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Reden van aanmelding

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Contact opnemen met cliënten.
• Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
• Het afhandelen van betalingen

Praktijk van Marrum verwerkt gegevens op basis van de grondslag zie bijlage 1.

De cliënten die diensten afnemen bij Praktijk van Marrum hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar emmy@praktijkvanmarrum.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.

Praktijk van Marrum zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorg ik doordat ik alleen de basisgegevens NAW vraag bij het intakeformulier en deze zorgvuldig bewaar.

De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. Praktijk van Marrum zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden. Hiervoor zorg ik doordat ik mijn bestanden met een wachtwoord voorzie.

Praktijk van Marrum heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

• Anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens
• Gebruik maken van (dubbele) wachtwoorden
• Digital archiefkasten is encrypte met encrypte software
• Back-up bewaren in een kluis is encrypte met encrypte software
• Back-up bewaren in een cloud is encrypte met encrypte software

Praktijk van Marrum hanteert de volgende bewaartermijn: 15 jaar (wettelijk verplicht)
Bijlage 1 Grondslagen

• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Algemene voorwaarden

Uitvoering zorgverlening

De zorgaanbieder biedt psychomotorische therapie aan conform het behandelplan. Het behandelplan wordt opgesteld na de intake in onderling overleg. Zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder dienen er zorg voor te dragen dat het behandelplan conform de behandelvraag wordt vormgegeven. Dit is wettelijk verplicht en tevens een leidraad voor de behandeling.

 Vergoeding

Het door de zorgvrager aan de zorgaanbieder te betalen bedrag bedraagt € …,- per consult (consult van 60 minuten). Zorgvrager zorgt zelf voor eventuele afhandeling hiervan bij de zorgverzekeraar. Indien aanvullende diensten worden verricht of onkosten worden gemaakt zal in overleg met de zorgvrager afspraken worden gemaakt over de vergoeding van deze kosten.

Facturering en betaling

De vergoeding wordt in principe aan het einde van de maand in rekening gebracht. De betaling door de zorgvrager vindt plaats binnen 14 dagen na dagtekening factuur. De factuur wordt per e-mail verzonden tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de betaling na herinnering niet voldaan is, kan de zorgaanbieder ervoor kiezen de behandeling per direct te stoppen.

Annulering zorgvrager

Binnen 24 uur voor de geplande zorgverleningsuren kunt u kosteloos annuleren. Afzeggingen of vergeten afspraken binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid en gezondheidstoestand

Zorgaanbieder zal zich inzetten een veilige omgeving te bieden tijdens de therapie uren. Deelname aan therapie uren vindt plaats op eigen risico. Zorgvrager verklaart dat er hem of haar niets bekend is van de gezondheidstoestand van de zorgvrager op grond waarvan psychomotorische therapie niet verantwoord zou zijn.

Klachtenprocedure

Indien zorgaanbieder de verplichtingen uit onderhavige overeenkomst niet nakomt kan zorgvrager zich te allen tijde richten tot de federatie vak therapeutische beroepen (FVB). De federatie heeft hiervoor een klachtenprocedure ingesteld.

Geheimhoudingsbeding en relatiebeding

Zorgaanbieder is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal specifieke informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de zorgvrager, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden, tenzij de zorgvrager hier opdracht toe geeft dan wel vooraf mee instemt. Zorgvrager heeft recht op inzage in de door zorgaanbieder met in achtneming van de wet bescherming persoonsgegevens verwerkte persoonsgegevens.